vi värdesätter din integritet

På Alva hanterar vi personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning. Alva Barnklinik AB är personuppgiftsansvarig.

Patientkontakter sker via 1177, videobesök, telefon och i fysiska besök. Det är med anledning av GDPR viktigt att du inte anger personuppgifter i kontakt via mail eller sociala medier.

Dina patientuppgifter sparas i journalsystem samt i data för planering, uppföljning, utveckling och kvalitetssäkring av vården.

I patientdatalagen regleras hanteringen av personuppgifter samt behörighet av dessa och hur länge de sparas. Vi spar personuppgifter så länge det är motiverat enligt lagstiftningen.

De personuppgifter vi hanterar om dig:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-mail adress
  • Hälso- och sjukvårdsuppgifter såsom journalanteckningar, remisser och provsvar
  • Rekryteringsrelaterad information såsom CV, platsansökan, legitimationskontroll, bankuppgifter, anhöriguppgifter
  • Uppföljning av användandet av vår hemsida avseende uppgifter om ålder, intressen, geografi

Vi behandlar personuppgifter som behövs för en korrekt och säker vård. 

Personuppgifter lämnas ut till dem som av rättsliga skäl behöver dem, exempelvis myndigheter, kommuner, regioner och försäkringsbolag. 

I vissa fall hanteras dina personuppgifter av våra leverantörer såsom journalsystem och telefonisystem. Dessa hanterar också dina personuppgifter enligt rådande lagstiftning. Hanteringen av personuppgifter regleras i personuppgiftsbiträdesavtal. Dina personuppgifter hanteras inom Sveriges gränser. 

Internt arbetar vi med olika säkerhetsåtgärder såsom behörighetsbegränsningar och stickprovskontroller. 

Journaler sparas minst 10 år enligt patientdatalagen. I övrigt spar vi personuppgifter så länge de fyller sitt syfte. 

Du har rätt att begära ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära att få personuppgifter rättade ifall de är felaktiga. Det ska av oss göras skyndsamt. Om du anser att någon uppgift är felaktig ska du be oss om en rättelse. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära radering av personuppgifter vi har om dig, dock ska journalen lagras i minst 10 år enligt Patientdatalagen. 

Vi tillämpar sammanhållen journalföring, vilket innebär att vi ser patientuppgifter även hos andra vårdgivare. Det finns möjlighet att motsätta sig detta och det finns då möjlighet att spärra uppgifterna. Föräldrar kan dock inte spärra sina barns journaler. Vi får ta del av andra vårdgivares journal  via sammanhållen journalföring för barn under 18 år utan vårdnadshavares tillåtelse. 

Du kan även lämna klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. 

Kontakta oss
Ta kontakt med vårt dataskyddsombud via mail på dataskyddsombud@alvabarnklinik.se om du vill använda dina rättigheter eller har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter.