för remittenter

Vi tar emot remisser för ADHD/ADD-utredningar från elevhälsovård, vårdcentraler, BVC med flera. Har en elev på er skola eller patient på er mottagning svårigheter som misstänks bero på neuropsykiatrisk problematik är ni varmt välkomna att skicka en remiss för ADHD/ADD-utredning till oss. Om barnet lider av någon form av psykisk ohälsa kan en remiss till första linjen vara lämpligt.  Nedan finns information om hur ni går till väga, och hur processen ser ut. 

remiss neuropsykiatrisk utredning

För att vi ska kunna genomföra en utredning krävs en remiss innehållandes:

·         Frågeställning
·         Problembeskrivning
·         Pedagogisk beskrivning (Mall förskolebarn, Mall skolbarn)
·         SHV/BHV-journal
·         Samtycke till utredning med underskrift av vårdnadshavare (Mall)
·         Annan relevant dokumentation såsom tidigare logopedutlåtande, socialtjänstutredning, psykologutlåtande mm

Alla remisser, även remisser med önskemål om utredning på vår mottagning vid Hagastaden skickas till:

Alva Psykologi
Medborgarplatsen 25
118 72 Stockholm

Kommer remiss från andra regioner än Region Stockholm så ska ”RD21/00059 Avtalstecknare: Region Dalarna” framgå. Även avsändare, giltighetstid och mottagande vårdgivare ”Alva Psykologi”. Vi utreder under detta avtal även AST. För att en patient ska kunna utredas måste denna även finns på väntelista inom BUP/Habilitering i hemregionen. 

remiss första linjen

Om ett barn lider av psykisk ohälsa såsom nedstämdhet, oro, ångest, tvång m.m. kan det behövas psykologiskt stöd. Inom uppdraget Första Linjen erbjuder vi bedömning, råd och behandling till barn och ungdomar mellan 0-5 år samt barn 6-17 år som har en befintlig kontakt på Alva BUMM eller Alva Balans. 

Remisser kan skrivas av skolans elevhälsoteam eller övrig hälso- och sjukvård. 

Det går bra att skicka remiss via Take Care. För remittenter som ej använder Take Care skickas remisser till:

Alva Psykologi
Medborgarplatsen 25
118 72 Stockholm

Även remisser med önskemål om psykologkontakt på vår mottagning vid Hagastaden skickas till ovan adress.

Hur går utredningen till?

Så snart vi har mottagit er remiss kommer den att gås igenom. Om remissen är fullständig återkommer vi inom ett par veckor med en remissbekräftelse, och om något saknas ber vi om kompletterande information. För snabbast möjliga hantering ber vi er att försäkra er om att all nödvändig information finns med.

Den remitterade eleven kommer att kallas till ett antal besök hos oss, med föräldraintervju, läkarbesök och psykologisk testning. Även skolpersonal kallas till intervju samt ombeds att fylla i formulär.

När utredningen är klar återlämnas resultatet till familjen och till skolan. Remittent får en skriftlig sammanställning av utredningen efter återlämningen. 

Hur går behandlingen till?

Familjen blir kallad till ett första besök, där psykologen samlar information om barnets situation och tillstånd. En kartläggning av behov görs, och en plan för behandling formas. Läs mer om våra behandlingar här.  

föreläsningar för skolpersonal

Vill ni utöka personalens kompetens kring psykisk hälsa eller NPF?  Vi kommer gärna till er skola och lär er mer om psykisk hälsa hos barn. Vi erbjuder föreläsningar om till exempel ångest, ADHD, konflikthantering eller depression. Kontakta lovisa.claesson@alvapsykologi.se för mer information.