Barnhälsovårdsprogrammet

Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling. För att uppnå detta mål har socialstyrelsen tagit fram ett barnhälsovårdsprogram.

På Alva BVC arbetar vi utefter barnhälsovårdsprogrammet. I programmet ingår hälsoundersökningar, vaccinationer och barnläkarbesök vid bestämda åldrar.

Därutöver bestämmer vi tillsammans hur ofta ni vill komma på besök. Den första tiden är det vanligt med tätare besök. Vid alla besök på Alva BVC pratar vi om barnets utveckling, både kroppsligt och socialt, samt mäter och väger ert barn. Det finns alltid tid och utrymme för era frågor!

barnhälsovårdsprogrammet

 • 4 veckor – barnläkarbesök
 • 6 veckor – vaccination
 • 3 månader – vaccination
 • 5 månader – vaccination
 • 6 månader – barnläkarbesök
 • 8 månader – utvecklingsbesök
 • 10 månader – barnläkarbesök
 • 12 månader – vaccination
 • 18 månader – utvecklingsbesök och vaccination
 • 3 år – utvecklingsbesök och språkutveckling
 • 4 år – utvecklingsbesök, språkutveckling samt syn- och hörseltest
 • 5 år – hälsosamtal inför skolstart, syntest och vaccination

Hembesök

Första tiden efter barnets födelse kan det vara svårt att komma hemifrån och passa tider. Därför erbjuder vi ett hembesök där vi presenterar vad vi på Alva BVC gör. Ni får informationsmaterial, vi väger och undersöker ert barn samt planerar för första tiden och bokar in ett första besök på Alva BVC.

Utvecklingsbesök

Vid dessa besök får ni som föräldrar berätta om ert barn. Vi undersöker också finmotorik, grovmotorik, den kognitiva utvecklingen och språkutvecklingen.

Barnläkarbesök

Ni träffar en barnläkare som gör en hälsoundersökning av ert barn. Besöket tar cirka 15 minuter. Dessa läkarbesök erbjuds vid tre tillfällen under barnets första levnadsår.

Enskilda föräldrasamtal

När barnet är 6-8 veckor erbjuds den förälder som är föräldraledig ett enskilt samtal om sitt föräldraskap och en bedömning av sitt stämningsläge enligt ett självskattningsformulär.

Partnern erbjuds ett enskilt föräldrasamtal om sitt föräldraskap vid något utav besöken när barnet är 3-5 månader gammalt.

Vaccination

Vi erbjuder de vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogram som är framtaget av Stockholms läns landsting och Socialstyrelsen.

18 månader

Vid besöket görs en uppföljning av barnets utveckling och vi samtalar om hur ditt barn mår. Vi talar också om mat, sömn, utveckling och stimulans, barnsäkerhet och annat som kan vara aktuellt. Vid detta besök är det också dags för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Besöket tar cirka 30 minuter.

3 år

Detta besök handlar till stor del om ert barns språkliga utveckling och kommunikation. Vi kommer också att pussla, leka, titta på bilder samt mäta. Besöket tar cirka 30 minuter.

För ett mer individanpassat besök erbjuds ni som föräldrar att inför besöket svara på ett antal frågor. Svaren används för att bättre anpassa besöket efter vad som är aktuellt för er. Frågorna och läsvärda informationstexter om barns utveckling och föräldraskap nås på BVC Elvis.

4 år

Vid 4 år händer det mycket! Vid det här besöket kommer ert barn bland annat att få rita och spela spel. Vi lyssnar på hur talet utvecklats sedan förra besöket samt gör syn- och hörseltest. Besöket tar cirka 45 minuter.

För ett mer individanpassat besök erbjuds ni som föräldrar att inför besöket svara på ett antal frågor. Svaren används för att bättre anpassa besöket efter vad som är aktuellt för er. Frågorna och läsvärda informationstexter om barns utveckling och föräldraskap nås på BVC Elvis.

5 år

Vid det sista besöket på BVC summerar vi de första åren och pratar om de eventuella funderingar som ni som föräldrar kan ha inför skolstart. Vi gör ett syntest och erbjuder en sista vaccination. Besöket tar cirka 30 minuter.